www.mhodoo.com  
 
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธกลางวัน วันพุธกลางคืน วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
 
เกิดวันพุธกลางคืน
ระหว่างอายุ 17 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระศุกร์ ระวังเจ็บป่วยต่าง ๆ และศัตรูผิวเนื้อดำแดง หาเรื่องให้เดือดร้อน ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระศุกร์จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 18-19-20 ปี พระจันทร์ แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ โชคลาภดีจะได้ทรัพย์สินและกิจการงานที่ทำไว้มีผลดีทุกประการ และได้พบคู่ครอง ชื่อเสียงดี ควรบูชาพระจันทร์ กับพระศุกร์ ลาภผลจะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 21 ปี กับ 6 เดือน พระอังคาร แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ โชคลาภดี และมีชื่อเสียงเกียรติยศ ผลงานดีทุกอย่าง ควรบูชาพระ อังคารกับพระ ศุกร์ ลาภผลจะดียิ่ง ๆ ขึ้น

ระหว่างอายุ 22-23-24 ปี กับ 3 เดือน พระพุธ แทรกพระ ศุกร์ ระยะนี้ โชคลาภจะดียิ่งขึ้นไป

ระหว่างอายุ 25-26 ปี พระ เสาร์แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ ควรระวังอุบัติเหตุ เคราะห์และอัคคีภัยต่าง ๆ และเสียทรัพย์ เจ็บป่วยนานาประการ ควรบูชาพระเสาร์ กับพระศุกร์ ลาภผลจะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 27-28-29-30 ปี พระ พฤหัสบดีแทรกพระศุกร์ ระยะนี้ โชคลาภดี ผลงานทุกอย่างมีผลดี เกิดลาภเพราะผู้ใหญ่ ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระศุกร์ ลาภผลจะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 31-32-33 ปี พระราหู แทรกพระศุกร์ ระวังเสียทรัพย์ เพราะชายผิวดำ ทำให้เดือดร้อน หรือจากที่อยู่ เจ็บป่วยต่าง ๆ ควรบูชาพระราหู กับพระ ศุกร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 34 ปี พระ อาทิตย์เสวยอายุ และพระอาทิตย์เสวยตัวเอง ระหว่างอุบัติเหตุ เจ็บป่วยต่าง ๆ เสียทรัพย์หรือจากที่อยู่อาศัย หรือรับโทษทางอาญา ควรบูชาพระอาทิตย์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 35 ปี พระจันทร์ แทรกพระอาทิตย์ จงระวังจะเสียทรัพย์หรือเจ็บป่วยต่าง ๆ ควรบูชาพระ จันทร์กับพระ อาทิตย์ ภายหลังจะเกิดลาภผล กิจการงานใด ๆ จะบังเกิดผลและโชคลาภ จะได้คู่ครองเนื้อขาวเหลือง หรือผู้หญิงเป็นผู้นำโชคมาให้

ระหว่างอายุ 35 ปี กับ 5 เดือน พระอังคาร แทรกพระอาทิตย์ จงระวังภัยต่าง ๆ หรือเจ็บไข้ได้รับความทุกข์ยากต่าง ๆ เสียทรัพย์ การงานมีผลน้อย ควรบูชาพระอังคาร กับพระอาทิตย์ จึงจะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 36 ปี พระพุธ แทรกพระอาทิตย์ จะบังเกิดลาภผลสิ่งของต่าง ๆ ที่สูญเสียไปจะได้กลับคืนมา ตลอดกับญาติมิตร บริวารคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ ควรบูชาพระ พุธ กับพระอาทิตย์จะมีโชคดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 37 ปี พระพฤหัสบดี แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้ โชคลาภดี จะได้บริวารหรือคู่ครองด้วยและทรัพย์สินต่าง ๆ ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระอาทิตย์ เหตุการณ์ต่าง ๆ จะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 38 ปี พระราหู แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้ระวังจะเสียทรัพย์ และเจ็บไข้ อุบัติเหตุเสียเลือดเนื้อ และจะเกิดความกับหมู่ญาติมิตรของตนเอง ควรบูชาพระราหู กับพระอาทิตย์ จึงจะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 39 ปี พระ ศุกร์แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้ โชคลาภดี จะได้รับความยกย่องจากผู้ใหญ่และบรรดามิตรสหาย ควรบูชาพระศุกร์ กับพระอาทิตย์ กิจการงานก็จะเจริญก้าวหน้าดี

ระหว่างอายุ 40-41 ปี พระจันทร์เสวยอายุ และพระจันทร์เสวยตัวเอง ระยะนี้ โชคลาภดี ผลงานต่าง ๆ ประสบผลดียิ่ง ตลอดกับทั้งที่อยู่อาศัย ควรบูชาพระ จันทร์ โชคลาภจะบังเกิดผลดี

ระหว่างอายุ 42 ปี พระอังคาร แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ร้อนใจ เสียทรัพย์ คนดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือเกิดเจ็บป่วยด้วยของแหลมลม หรือจากญาติมิตร ควรบูชาพระอังคาร กับพระ จันทร์ เหตุการณ์จะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 43-44 ปี 4 เดือน พระพุธ แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ โชคลาภมีผลดี กิจการงานทุกอย่างประสบผลอันดียิ่ง ชื่อเสียงเกียรติยศดี ควรบูชาพระ พุธกับพระจันทร์ ลาภผลจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 45-46 ปี พระเสาร์ แทรกพระจันทร์ ระวังศัตรู จะเสียทรัพย์ต่าง ๆ ระวังอัคคีภัย อุบัติเหตุการป่วยไข้นานาประการ

ระหว่างอายุ 47-48 ปี 7 เดือน พระพฤหัสบดี แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ โชคลาภน้อย ระวังระหว่างสามีภรรยาจะทะเลาะกัน หรือจากที่อยู่อาศัย หญิงขาวเหลือง จะทำให้เดือดร้อน ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระจันทร์ จะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 49-50 ปี พระราหู แทรกพระ จันทร์ ระวังจะเสียทรัพย์เพราะผู้ใหญ่ ลาภผลหาได้น้อย ระวังชายดำ หญิงขาว จะยุยงให้ผู้ใหญ่เกียดตน ควรบูชาพรราหู กับพระจันทร์ เหตุการณ์จะบรรเทา

ระหว่างอายุ 51-52-53 ปี พระศุกร์ แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ โชคลาภดี กิจการงานมีผลดี ได้ทรัพย์สินต่าง ๆ มีชื่อเสียงเกียรติยศ หมู่คนสรรเสริญ เกิดความสุขดี ควรบูชาพระศุกร์ กับพระจันทร์ ลาภผลจะบังเกิดผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 54 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ ระวังเสียทรัพย์สินต่าง ๆ หรือชายดำแดงทำให้เดือดร้อน ญาติมิตรจะเหินห่างหรือเจ็บไข้ต่าง ๆ ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระจันทร์ จึงจะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 55ปี พระอังคารเสวยอายุ และพระอังคารเสวยตัวเอง ระยะนี้ จะเสียทรัพย์ต่าง ๆ หรือชายผิวเนื้อดำแดง จะทำให้ได้รับความทุกข์ ควรบูชาพระอังคาร เหตุการณ์จะบรรเทา

ระหว่างอายุ 56 ปี กับ 3 เดือน พระพุธ แทรกพระอังคาร ระยะนี้ โชคลาภดี จะได้ลาภผลเพราะคนมีศักดิ์ จากการงานทุกอย่างประสบผลดียิ่ง ควรบูชาพระพุธ กับพระ อังคาร จะมีผลดียิ่ง ๆ ขึ้น

ระหว่างอายุ 57 ปี พระเสาร์ แทรกพระอังคาร จงระวังจะเดือดร้อน ด้วยบุตร ภริยา หรือเจ็บป่วยต่าง ๆ ย้ายที่อยู่อาศัยทำให้เสียทรัพย์ ควรบูชาพระอังคาร กับพระ เสาร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 58 ปี กับ 4 เดือน พระพฤหัสบดี แทรกพระอังคาร ระยะนี้ตอนแรกได้โชคลาภมีผลดีทุกประการ แต่ให้ระวังหญิงคิดทำลายให้เสียทรัพย์ ควรบูชาพระราหู กับพระ อังคาร จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 59 ปี พระ ราหู แทรกพระอังคาร ระยะนี้เคราะห์ร้ายให้ระวังจะพลัดพรากจากของที่ตนรัก เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยหรือเจ็บป่วย มีภัยต่าง ๆ โชคลาภ ควรบูชาพระราหู กับพระอังคารจึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 60 ปี กับ 6 เดือน พระศุกร์ แทรกพระอังคาร ระยะนี้ โชคลาภดี การงานที่ทำไว้จะเกิดผลดีทุกประการ ได้ทรัพย์สินต่าง ๆ สิ่งของต่าง ๆ ที่สูญเสียไปจะได้คืนมา ควรบูชาพระศุกร์ กับพระ อังคาร จะบังเกิดผลดีเยี่ยม

ระหว่างอายุ 61 ปี กับ พระ ศุกร์ แทรกพระอังคาร ระวังเสียทรัพย์หรือได้รับความทุกข์ต่าง ๆ ตลอดทั้งที่อยู่อาศัย จะเดือดร้อนหรือมีภัยต่าง ๆ มารบกวน ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระอังคาร จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 62 ปี พระ จันทร์แทรกพระอังคาร ระยะนี้ โชคลาภดีจะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ข้าทาสหญิงชาย กิจการงานทุกอย่างประสบผลดียิ่ง ควรบูชาพระ จันทร์ กับพระอังคาร โชคลาภจะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 63-64-64 ปี พระพุธ เสวยอายุ และพระพุธเสวยตัวเอง ระยะนี้ โชคลาภดี กิจการงานทำไว้ส่งผลดียิ่ง จะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ และคู่ครอง สิ่งของสูญไปจะได้กลับคืนมา ควรบูชาพระ พุธ จะเกิดโชคลาภดีเยี่ยม

ระหว่างอายุ 66-67 ปี พระเสาร์ แทรกพระพุธ ระวังจะเสียทรัพย์ฝูงชนเหยียดหยาม ชายดำเป็นศัตรู ควรบูชาพระเสาร์ กับพระ พุธ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 68-69-70 ปี พระพฤหัสบดี แทรกพระ พุธ ระยะนี้ เดินทางไกลไม่ดี เคราะห์ร้าย ถ้าอยู่กับที่จะมีโชคลาภดี และกิจการงานประสบผลดียิ่ง ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระพุธ จะมีโชคลาภดียิ่ง

ระหว่างอายุ 71 ปี พระราหูแทรกพระพุธ แทรกพระ ระยะนี้ จะเสียเงินทรัพย์สมบัติต่าง ๆ จะสิ้นไป เกิดการเจ็บป่วย ควรบูชาพระราหู กับพระ พุธจึงจะบรรเทา

 
 

 

ดูดวงรายวัน
จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม