www.mhodoo.com  
 
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธกลางวัน วันพุธกลางคืน วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
 
เกิดวันศุกร์
ระหว่างอายุ 17-18-19 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ โชคลาภ ดี จะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดกับได้คู่ครองและที่อยู่อาศัย ควรบูชาพระ พฤหัสบดีกับพระศุกร์ ลาภผลจะบังเกิดผลดี

ระหว่างอายุ 20-21 ปี พระราหู แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ระวังจะเสียทรัพย์ และการเจ็บป่วยต่าง ๆ คนสีเนื้อดำให้โทษ ควรบูชาพระราหู กับพระศุกร์ จะบรรเทา

ระหว่างอายุ 21 ปี กับ 4 เดือน พระอาทิตย์ เสวยอายุและพระอาทิตย์เสวยตัวเอง ระวังจะเจ็บป่วยเสียเลือดเนื้อและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะเสียของรักหรือผู้ใหญ่จะให้โทษ ควรบูชาพระ จันทร์กับพระ อาทิตย์โชคลาภจะบังเกิดผลดีขึ้น

ระหว่างอายุ 22 ปี พระ จันทร์แทรกพระ อาทิตย์ จงระวังจะเดือดร้อน ภายในครอบครัวจะเสียทรัพย์ แต่ตอนกลางปีนี้ขึ้นไปจะมีโชคลาภทรัพย์สิน ควรบูชาพระจันทร์ กับพระอาทิตย์ โชคลาภจะบังเกิดผลดีขึ้น

ระหว่างอายุ 22 ปี กับ 5 เดือน พระอังคาร แทรกพระอาทิตย์ จงระวังอัคคีภัย ทรัพย์สินต่าง ๆ จะเสียหาย อาจเจ็บป่วยหรือจากที่อยู่อาศัย ควรบูชาพระ อังคาร กับพระ อาทิตย์ จึงจะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 23 ปี กับ 5 เดือน พระ พุธ แทรกพระอาทิตย์ จะได้ลาภทรัพย์สินต่าง ๆ สิ่งของที่เสียหาย จะได้คืนมา กิจการงานต่าง ๆ สัมฤทธิ์ผล ควรบูชาพระพุธ กับพระ อาทิตย์ ลาภผลจะดีมาก

ระหว่างอายุ 24 ปี พระ เสาร์แทรกพระอาทิตย์ จงระวังอัคคีภัยต่าง ๆจะเสียทรัพย์ เจ็บป่วยต่าง ๆ หรือถูกโทษทัณฑ์ ควรบูชาพระเสาร์ กับพระอาทิตย์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 25 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้จะได้ทรัพย์สิน คู่ครอง ชื่อเสียงเกียรติยศ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ อาทิตย์ก็จะบังเกิดผลดียิ่ง

ระหว่างอายุ 26 ปี พระ ราหูแทรกพระอาทิตย์ จงระวังทรัพย์และสิ่งของต่าง ๆ จะเสียหาย และระวังบาดเจ็บของมีคม หรือเป็นความกับญาติผู้ใหญ่ ควรบูชาพระราหู กับพระอาทิตย์จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 27 ปี พระศุกร์ แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้ลาภผลดี กิจการงานมีทางได้ผลมาก จะได้บุตรบริวารคนรัก ชื่อเสียงเกียรติยศ ควรบูชาพระศุกร์ กับพระอาทิตย์ โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 28-29 ปี พระจันทน์เสวยอายุ และพระจันทร์เสวยตัวเอง ระยะนี้ โชคลาภกิจการงานมีผลดีมาก ได้รับทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ มีคนสรรเสริญ ควรบูชาพระจันทร์ โชคลาภจะดีมากขึ้น

ระหว่างอายุ 30 ปี พระอังคาร แทรกพระจันทร์ จะร้อนใจเสียทรัพย์สินต่าง ๆ จะมีคนใส่ร้ายให้ได้รับทุกข์ ระวังอาวุธของแหลมลม หรือย้ายที่อยู่อาศัย ควรบูชาพระ อังคารกับพระจันทร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 31-32 ปี กับ 4 เดือน พระพุธ แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ โชคลาภผลดี ผลงานทุกอย่างได้สมกับดังตั้งใจ จะได้คู่ครอง และชื่อเสียงเกียรติยศ ควรบูชาพระพุธ กับพระจันทร์จะบังเกิดผลดี

ระหว่างอายุ 33 ปี กับ 8 เดือน พระเสาร์ แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ ผู้ใหญ่จะให้โทษ ทำให้เสียทรัพย์ จงระวังอัคคีภัย สิ่งของต่าง ๆ จะเสียหาย ควรบูชาพระเสาร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 34-35-36 ปี พระ พฤหัสบดีแทรกพระจันทร์ ระยะนี้ จงระวังสิ่งของต่าง ๆ จะเสียทรัพย์ จากที่อยู่อาศัยและหญิงขาวเหลือง เป็นผู้นำมาให้ โชคลาภ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระจันทร์ ภายหลังจะเกิดลาภผล

ระหว่างอายุ 37-38 ปี พระราหู แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ จะเสียทรัพย์สินต่าง ๆ สิ้นวิบัติ ผู้ใหญ่จะโกรธ ผู้ชายดำและหญิงขาว จะทำให้เดือดร้อน ใจเป็นอันมาก ควรบูชาพระราหู กับพระจันทร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 39-40-41 ปี พระศุกร์ แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ จะได้ลาภทรัพย์สิ่งของใช้ต่าง ๆ การงานทุกอย่างได้ผลดี มีคนอุปการะได้ที่อาศัย ควรบูชาพระศุกร์ กับพระจันทร์ โชคลาภจะดีขึ้น

ระหว่างอายุ 42 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ ลาภผลน้อย มีแต่ทางเสียและเดือดร้อนนานาประการ ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระจันทร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 43 ปี พระ อังคารเสวยอายุ และพระอังคารเสวยตัวเอง ระยะนี้ ก็มีแต่ศัตรู ทรัพย์สินต่าง ๆจะเสียหาย ทำกิจการงานมีผลน้อย ศัตรูผิวเนื้อดำแดง ควรบูชาพระอังคารจึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 44 ปี พระพุธ แทรกพระอังคาร ระยะนี้ ลาภผลพอมีทางได้ดี มิตรสหายเป็นผู้นำมาให้ ควรบูชาพระพุธ กับพระอังคาร โชคลาภจะดียิ่งขึ้น

ระหว่างอายุ 45 ปี พระเสาร์ แทรกพระอังคาร จงระวังจะเดือดร้อนใจเพราะบุตร ภรรยา และเจ็บป่วยต่าง ๆ หรือที่อยู่อาศัยจะเดือดร้อน ควรบูชาพระเสาร์ กับพระอังคาร จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 46 ปี กับ 4 เดือน พระ พฤหัสบดี แทรกพรอังคาร ระยะแรกก็มีลาภผลบ้าง แต่ภายหลังจะมีหญิงทำให้เดือดร้อน ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ จันทร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 47 ปี พระราหู แทรกพระจันทร์ จงระวังเคราะห์ให้มากหน่อย และจะเสียของที่ตนรักเจ็บป่วย จากที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ควรบูชาพระราหู กับพระอังคาร จึงจะดี

ระหว่างอายุ 48 ปี กับ 6 เดือน พระศุกร์ แทรกพระอังคาร จงระวังเคราะห์ให้มากน้อย และจะเสียของที่ตนรักเจ็บป่วย จากที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ควรบูชาพระราหูกับพระอังคาร จึงจะดี

ระหว่างอายุ 49 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระอังคาร ระวังจะจากที่อยู่เดือดร้อนด้วยบุตร ภรรยา คนดำแดงจะส่อเสียดทำให้รำคาญใจ ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระอังคาร จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 50 ปี พระ จันทร์แทรกพระอังคาร ระยะนี้ดีมี โชคลาภผลงานทุกอย่างจะส่งผลดี และสิ่งของต่าง ๆ ที่เสียหายไปจะได้คืนมา ควรบูชาพระจันทร์ กับพระอังคาร ลาภผลจะดีขึ้น

ระหว่างอายุ 51-52-53 ปี พระพุธเสวยอายุและพระพุธเสวยตัวเอง ระยะนี้ โชคลาภดี ตลอดกับชื่อเสียงเกียรติยศ ผลงานทุกอย่างประสบผลดีมาก ควรบูชาพระพุธ จะมีลาภดีมาก

ระหว่างอายุ 54-55 ปี พระ เสาร์ แทรกพระพุธ จงระวังคนมีอำนาจ ใส่ความให้ได้รับความเดือดร้อนใจ ทำให้เสียทรัพย์และสิ่งของที่ตนรกและจะจากไปและคนผิวดำเป็นศัตรูทำให้เสื่อมเสีย ควรบูชาพระเสาร์ กับพระ พุธ

ระหว่างอายุ 56-57-58 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระพุธ ระยะนี้ ไม่ควรเดินทางไกลจะเกิดอันตราย อยู่ยังบ้านเรือนจะมีโชคดี ทำธุรกิจมีผลดีทุกอย่าง มีคนอุปการะช่วยเหลือ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ พุธ จะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 59 – 60 ปี พระราหู แทรกพระพุธ ระหว่างคนดำแดง เป็นศัตรูทำให้เสียทรัพย์ จะเสียของที่ตนรัก อันบ้านเรือนจะเสียหาย จะจากที่อยู่อาศัย ควรบูชาพระราหู กับพระพุธ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 61-62-63 ปี พระศุกร์ แทรกพระพุธ ระยะนี้มีลาภผลดีมาก ญาติมิตรสหายเป็นผู้นำมาให้ได้จะได้ทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ควรบูชาพระศุกร์ กับพระพุธ โชคลาภดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 64 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระพุธ จงระวังเรื่องร้าย ๆ จะเกิดขึ้น จะสูญเสียของที่ตนรัก เพราะคนผิวเนื้อดำแดง เป็นเหตุ ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระพุธ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 65-66 ปี พระ จันทร์ แทรกพระพุธ ระวังจะผิดใจกับญาติมิตร ภริยา หรือเกิดความเสียทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ควรบูชาพระอังคาร กับพระพุธ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 67 ปี พระอังคาร แทรกพระพุธ ระวังจะผิดใจกับญาติมิตรภริยา หรือเกิดความเสียทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ควรบูชาพระอังคาร กับพระพุธ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 68 ปี พระเสาร์เสวยอายุ และพระเสาร์เสวยตัวเอง จงระวังเจ็บป่วยในส่วนต่าง ๆของร่างกาย เสียทรัพย์สินต่าง ๆ ควรบูชาพระเสาร์จะพ้นภัย

 
 

 

ดูดวงรายวัน
พฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม