www.mhodoo.com  
advertisement

 

จุทัสสะคาถา คาถาครอบจักรวาล

 
ปะโชตา ธัมมะภาโหตุ โชติวะโร สะดาวโห ตาวะริโย สุวะตาภา ธะโรโยโค จะสุสัมมะ ฯ บทที่ ๑

โคโนชิโย โยชิโนโค โนทาตุโส โสตุทาโน ชิตุโนมะ มะโนตุชิ โยโสมะติ ติมะโสโย ฯ บทที่ ๒

นะมามิตัง นะระวะรัง นะเยหิสะ นะรามะรัง เนตวามะตัง ปะระติรัง นิพพุโต สัพพิโยปะรัง ฯ บทที่ ๓

โนธิโรมุนิโนมะโน โนมะโนธะมะโนธิโน โนธิโนถะกะมาเตโน โนเตมาโรวิโรธิโน ฯ บทที่ ๔

กรุณาธิกะจิตตัตโถ กะตัตโถสะกะ ธัมมะโต กะตะนะเมกะพุทธัสสะ กะตัญชุลิง กะโรมะหัง ฯ บทที่ ๕

มะโนชิโต มะโตชิโน มะโนภิโต มะโตภิโน มะโนธิโร มะโรธิโน มะโนตะโร มะโรตะโน ฯ บทที่ ๖

นะมามินาถัง วะระทังวะรานัง อะโนมะเกหา ภินะตังภะวัคคัง กุมาระนาถัง วะระทังวะรานัง อะกะมะเทหา ภินะตังภะวัคคัง ฯ บทที่ ๗

โยโพติปัตโต วะระโทมะรานัง เทวาติเทโว ภิตะมาระนาโส โยโพธิปัตโต สะระโสมะรานัง โอวาทะเทตัง ภินะมามินาถัง ฯ บทที่ ๘

โยเทติเทวะเทโวคัง มัคคังโนคคัง ผะลังคะโต นะมามิตังระหะมัคคัง โนโสปาเล ติทายะโก ฯ บทที่ ๙

นะมามิพุทธัง ตะมะหังธิโย ธิโย นะมามิธัมมัง ตะมะหังขิโยชิโย นะมามิสังฆัง ตะมะหังริโยริ นะมามิติตตัง ตะมะหังภิโยภิโย ฯ บทที่ ๑๐

นะยะสะนายะ ปะชามพุเชภา นะรามะภะมะหาติ พุทธาปะโพมะ นะยะสายะโก ชิโนวิชะโย นะยะสะนายะโก วิมะโลวิโมมะโก ฯ บทที่ ๑๑

มุนิโนวะฒะนาตายะ ปะโพเธตุประชาปะชัง มุนิโนวะฒะนาตายะ ปะโพเธตุประชาปะชัง ฯ บทที่ ๑๒

สิริกิระณะ กิระโนภา สะปาทังทะ วะยัคคัง สิริกิระณะ กิมานังมาระมันตังวิธังสังสิริกิระณะ นิเกตังเกตุเมกังติโลเก สิริกิระณะกะรัตตังโลกะนาถังนะมามิ ฯ บทที่ ๑๓

ติโลกะมัคคาหะนะโกมะตังนะโย สัพพะทะโยมะหะสะมะปะทังสะยิ ติโลกะมัคคาหะนะโกมะตังนะโย ปัตเตวะนิพพานะปุรังปะเวสะโย ฯ บทที่ ๑๔
 
สิทธิการิยะ พระคาถาทั้ง ๑๔ บทนี้บังเกิดในเมืองลังกาทวีป นักปราชญ์และผู้วิเศษทั้งหลาย มีความปรารถนาจักให้บังเกิดความเจริญแก่พระมหากษัตริย์ คือพระเจ้าเทวานัมปิยะดิษจึงเลือกเอาพุทธคุณที่วิเศษ ประกอบขึ้นเป็นคาถา ๑๔ บทนี้ ถวายแก่พระเจ้าเทวานัมปิยะดิษ พร้อมทั้งอุปเทห์ด้วยพระเจ้าเทวานัมปิยะดิษ เธอก็ทรงเล่าเรียนเอาพระคาถานี้ไว้แล้วทรงสวดมนต์ภาวนาเป็นเนืองนิจ ก็ได้บังเกิดพระยศ พระเกียริติตะบะเดชะปรากฎไปทั่วทิศานุทิศ เสวยราช สมบัติ ยืนนานจิรังกาล อยู่ ในเมือง อนุราธ บุรี ลังกานั้น

จึงมีพระมหาเถรเจ้าองค์หนึ่ง ชื่อพระมหาชัยมงคลเถรเจ้า เธอมีศีลบริสุทธิ์ ได้ไปไหว้พระทันตธาตุถึงเมืองลังกาเธอมีความปรารถนาที่จะให้เป็นผลประโยชน์แก่พระมหากษัตริย์ในชมพูทวีป เธอจึงเรียนจึงเรียนเอาพระคาถาทั้ง ๑๔ บทนี้ มาถวายแก่สมเด็จพระพรหมไตรโลกเจ้า สมเด็จพระพรหมไตรโลกเจ้าจึงถวายแก่พระมหากษัตริย์ในชมพูทวีปและพระมหากษัตริย์ก็ได้เล่าเรียนทรงเอาไว้ สวดมนต์ภาวนาเป็นนิจกาล ก็ได้จำเริญพระยศพระเกียรติปรากฎไปทั่วต่างประเทศ ต่างก็อ่อนน้อมมาสู่พระราชสมภาร มิอาจจะขัดแข็งอยู่ได้เลยด้วยเดชานุภาพ

พระพุทธมนต์ทั้ง ๑๔ บทนี้แล

อธิบายว่า ท้าวพระยามหากษัตราธิราช และสมณะพราหมณ์ เศรษฐี คหบดี กฎมภี ทั้งหลาย ผู้ใดปรารถนาซึ่งประโยชน์และสุขในโลกทั้งสามนี้ไซร้ ให้เรียนซึ่งพระคาถานี้ โดยอุเทศกระทำให้ชำนาญ แลสังวัทธยายไว้ทุกวันเป็นเนืองนิจมิได้ประมาท และกษัตริย์พราหมณ์ เศรษฐีกฎมภีทั้งหลายนั้น ก็จะมาถึงซึ่งความศิริสวัสดิภาพ หาโรคาพาธมิได้แล อาจกระทำให้เป็นที่เกรงขามแก่ข้าศึกศัตรู มีอายุยืนยาววัฒนาถาวร มีชัยชำนะแก่ข้าศึก ปรากฏไปในทิศานุทิศต่าง ๆ บรรดาคนทั้งปวงมาอยู่ในอำนาจแห่งตน ด้วยเดชะพระคาถานี้ คนทั้งหลายต่างก็น้อมนำเอาบรรณาการมาให้ ได้รับความสุขตราบเท่าถึงกาลกำหนดสิ้นชนมายุ ด้วยอำนาจ พระคาถา ๑๔ บทนี้แล ฯ

พระคาถาทั้ง ๑๔ บทนี้ ชื่อจุทัสสะคาถา ไหว้นมัสการพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ แก้วทั้งสามประการเป็นมหาวิเศษนักแล สำหรับองค์พระมหากษัตริย์เจ้าได้ทรงสาธยายสวดมนต์ภาวนาทุกวันทุกค่ำเช้าเป็นนิจไปจะได้บังเกิดกุศลผลบุญยิ่งนัก ด้วยเดชาพระคาถา ๑๔ บทนี้ ให้จำเริญเกียรติยศ รักษาศิริสมบัติ บังเกิดธนลาภประสิทธิ ชัยชำนิ ตะบะเดชา สวัสดิมงคล ศัตรูพินาศ และเทพยดา ทั้งหลายย่อมคุ้มครองรักษาครั้นเมื่อถึงกาลดับขันธ์ จะได้ผ่านสวรรค์เทวโลก แล้วจะได้มาผ่านพิภพในมนุษย์โลกนี้ และแม้จะไปเกิดในที่ใด ๆ ก็จะได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลายแล ฯ
 

 

 

ดูดวงรายวัน
พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม