www.mhodoo.com  
advertisement

 

คาถาป้องกันโรคภัยไขเจ็บ

 
สักกัตตะวา พุทธะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง
วะรัง หิตัง เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตเชนะ
โสตถินา นัสสันตุ ปททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เมฯ
สักกัต๎วา ธัมมะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง
วะรัง ปะริฬาหูปะสะมะนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุ ปททะวา สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เมฯ
สักกัต๎วา สังฆะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง
วะรัง อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ
โสตถินา นัสสันตุ ปททะวา สัพเพ โรคา วูปะสะเมนตุ เมฯ

 
พระคาถาบทนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประทานใหเทพบุตรอุณหิสวิชัย ไดทองพระคาถานี้ จึงไดมีอายุอยูในสวรรคตอไปอีก (พระคาถานี้สวนมากมิคอยทราบกัน ไปสวดแตบทอานิสงสกันเสียหมด) ผูใดหมั่นสวดพระคาถานี้ จะระงับโรคภัยไขเจ็บ ทั้งจะอายุยืนยาว ใชเสกยากินแกโรคก็ไดและถาผูใดสวดเจริญอยูเปนนิจ นอกจากจะปราศจากโรคภัยไขเจ็บแลวยังแคลวคลาดจากภัยตางๆ เชน ราชภัย โจรภัย ฯลฯ อีกดวย

 

 

 

ดูดวงรายวัน
พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม