www.mhodoo.com  
advertisement

 

คาถาเรียกคน

 
มะ อะ อุ สิวังพรหมา จิตตัง จิตมนุษย์ชายทั้งหลาย ทั่วทั้งแผ่นดิน มานิมามา อาคัจฉาหิ มีจิตมารักกูทุกผู้ทุกคน อุ อะ มะ เกลื่อนกล่นกันมา อะ มะ อุ บูชากูอย่าได้ชาด สัพพะบูชา มหาลาภังภวันตุเม ฯ

มะ อะ อุ สิวังพรหมา จิตตัง มานิมา จิตตังวา ปุปผังวา คันธังวา ราชกุมาโรวา ราชกุมารีวา อัคคมเหสีวา เทวีวาราชาวา เสฏฐีวา สมโณวา พราหมโณวา สวาหน จตุสจาสภ รสเย ปิวิงสุ นราสภา ตณหงกราทโย พุทธา อัฏฐวีสติ นายกา สัพเพปติฏฐิตา มยุห มตถเก เต มุนิสสรา สีเส ปติฏฐิโต มยุห พุทโธ ธัมโม ทวิโรจเน สังโฏ ปติฏฐิโต มยห อุเรสัพพคุณากโร หทเย อนุรุทโธ จ สาริปุตโต จ ทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคสมิง โมคคลาโน จ วามเก ทักขิเณ สวเน มยห อาสัง อานันทราหุโล กัสสโป จ มหานาโม อุภาสัง จ วามโสต เก เกเสนเต ปิฏฐิภาคสมิง สุริโยว ปภังกโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิ ปุงคะโว กุมารกัสสโป เถโร มเหสี จิตตวาทโก โสมยห วทเน นิจจ ปติฏฐาสิ คุณากโร ปุณโณ องคุลิมาโล จ อุปาลินนทสีวลี เถรา ปัญจ อิเม ชาตา นสาเต ติลกา มม เสสาสีติ มหาเถรา ชิตา จ ชินสาวกา เอเตสิติ มหาเถรา ชิตวันโต ชิโนรสา ชลนุตา สีลเตเชน องคุลิมังเคสุ สัณฺฐิตา รตนัง ปุรโต อาสิทกุเณ เมตตสุตตกัง ธชัคคัง ปัจฉโต อาสิวาเม อังคุลิมาลกัง ขันธโมรปริตตัญจ อาฏานาฏิยสุตตกัง อากาเส ฉทนัง อาสิ เสสา ปาการสัณฐิตา ชินา นานาพลสังยุตตา สตุตปปาการลงกตา วาตปิตตาทิสัญชาตา พหิรชฌัตตุปทุทวา อเสสาวินยัง ยันเต อนนุตชินเตชสา วสโตเม สกิจเจน สทา สัมพุทธ ปัญชเร ชินปัญชรมัชฌมุหิ วิหรันตัง มหีตเล สทา ปาเลนตุมัง สัพเพ เต มหาปุริสาสภา อิจเจวมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวน ชิตุปทฺทโว ธัมมานุภาเวน ชิตาริ สังโค สังฆานุภาเวน ชิตันตราโย สัทธัมมา นุภาวปาลิโตติ จรามิ ชินปัญชรปริตตัง ฯ

 
พระคาถานี้ เป็นของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆังฯ พระราชาคณะในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอภินิหารมากมาย ได้สร้างพระผงแจกให้เป็นทานแก่บุคคลทั่วไป อำนาจของพระที่ท่านทำแจก ผู้ใดที่รับเอาไปพากันเอาไปใช้อาราธนาทำน้ำมนต์ ใช้ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บได้สารพัด มิหนำซ้ำยังมีอภินิหารทางเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงทนอีก ความเรื่องนี้ได้ทรงทราบไปถึงสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ถึงกับได้ทรงทราบไปถึงเรื่องการสร้างพระว่าทำอย่างไรจึงปรากฏอภินิหารถึงเพียงนี้ สมเด็จพระพุฒิจารย์ (โต) จึงถวายพระพรให้ทรงทราบพร้อมกับถวายพระคาถาชินบัญชร ว่าได้กระทำขึ้นด้วยพระคาถามหาวิเศษบทนี้

พระคาถานี้ มีคุณานุภาพมากหลาย ผู้ใดได้จำเริญภาวนาไว้เสมอ จงเจริญยิ่งด้วยลาภยศเจริญชนมายุยืนยาว ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง ใช้เสกน้ำมนต์รดแก้สรรพทุกข์ โศก โรคภัย ไม่ว่าจะถูกกระทำคุณไสย คุณผี คุณคนทั้งปวง แก้ได้หายสื้น รดแก้ไข เรื้อรัง แก้โรควิกลจริต แก้อวมงคลนิมิต ได้ทุกประการตามแต่ปรารถนาเถิด ใช้ได้ทั้งนั้น ใช้ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง พระเครื่อง เพิ่มอิทธิปาฏิหาริย์ขึ้นแล ฯ
 

 

 

ดูดวงรายวัน
จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม