www.mhodoo.com  

20 ประการ หญิงต้องห้ามสำหรับชาย

อคมนียวัตถุ ได้แก่วัตถุต้องห้ามซึ่งเกี่ยวเนื่องในกาเมสุมิจฉาจาร โดยทั่วไปสำหรับชายนั้น เมื่อแสดงโดยละเอียดก็ได้แก่หญิง 20 ประเภท

1. มาตุรักขิตา หญิงที่มีมารดาปกครองเพราะบิดาตายหรือไม่ได้อยู่กับมารดา

2. ปิตุรักขิตา หญิงที่มีบิดาปกครอง

3. มาตาปิตุรักขิตา หญิงที่มีมารดาบิดาปกครอง

4. ภคินีรักขิตา หญิงที่มีพี่สาวปกครอง หรือมีน้องสาวเป็นผู้ดูแลรักษา

5. ภาตุรกฺขิตา หญิงที่มีพี่ชายปกครอง หรือมีน้องชายเป็นผู้ดูแลรักษา

6. ญาติรักขิตา หญิงที่มีญาติเป็นผู้ปกครอง

7. โคตตรักขิตา หญิงที่มีตระกูลเดียวกันหรือเชื้อชาติเดียวกันเป็นผู้ปกครอง (ที่ว่าเชื้อชาติเป็นผู้ปกครองนั้น หมายถึงหญิงที่ไปอยู่ในต่างประเทศและอยู่ในความปกครองของชนชาติเดียวกับตน มีสถานทูต เป็นต้น)

8. ธัมมรักขิตา หญิงที่มีผู้ประพฤติปฏิบัติศีลธรรมด้วยกันเป็นผู้ปกครอง เช่น หญิงที่บวชชี มีหัวหน้าชีเป็นผู้ปกครอง เป็นต้น

9. สปริทัณฑา หญิงที่กษัตริย์หรือผู้มีอำนาจได้จองตัวไว้

10. สารักขา หญิงที่มีผู้หมายมั่นไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หรือหญิงที่มีคู่หมั้น

11. ธนักกีตา หญิงที่ชายซื้อมา

12. ฉันทวาสินี หญิงที่สมัครใจไปอยู่กับชาย

13. โภควาสินี หญิงที่ยอมเป็นภรรยาของชายโดยหวังในทรัพย์สินเงินทอง

14. ปฏวาสินี หญิงที่ยอมเป็นภรรยาของชายโดยหวังในเครื่องนุ่งห่ม

15. โอทปัตตคินี หญิงที่เป็นภรรยาของชายโดยการแต่งงานที่มีพิธีเอามือเจ้าบ่าวเจ้าสาวจุ่มลงในขันน้ำ

16. โอภตสุมพัตตา หญิงที่เป็นภรรยาของชายโดยชายนั้นเป็นผู้ช่วยให้พ้นจากการแบกทูนของบนศีรษะ

17. ธชาหฏา หญิงที่เป็นเชลยแล้วตกเป็นภรรยาของชายนั้น

18. กัมมการีภริยา หญิงที่เป็นลูกจ้างทำงานในบ้าน หรือในห้างร้านของชายนั้น แล้วชายนั้นเอาเป็นภรรยา

19.ทาสีภริยา หญิงที่เป็นทาสภายในบ้านของชายนั้น แล้วชายนั้นเอาเป็นภรรยาด้วย

20. มุหุตติกา หญิงที่เป็นภรรยาของชายชั่วครั้งชั่วคราว

 
 

 

ดูดวงรายวัน
จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม